ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด

ข้อมูลต่อไปนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสมัครเข้าร่วมรายการออนิกซ์ รีวอร์ด (“รายการ”) สมาชิกภาพและสิทธิประโยชน์ที่เสนอให้เป็นดุลพินิจของ บริษัทออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (จดทะเบียนในชื่อบริษัทอมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด) รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโรงแรมที่ร่วมรายการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรข้างต้น รวมถึงผู้บริหาร หุ้นส่วน พนักงาน และตัวแทนต่างๆ เท่านั้น โรงแรมต่างๆ (“โรงแรม”) ที่ร่วมรายการอยู่ในปัจจุบันอาจมีการเพิ่มหรือยกเลิกโรงแรมได้ ตามดุลพินิจของ บริษัทออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป แต่เพียงผู้เดียว สมาชิกของรายการนี้ (“สมาชิก”) จะอยู่ภายใต้บังคับของรายละเอียดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกฉบับนี้ ซึ่งจะมีผลใช้แทนที่ระเบียบและ/หรือเงื่อนไขอื่นทั้งหมดก่อนหน้า

 • รายละเอียดและเงื่อนไขฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด เมื่อคุณเข้าร่วมรายการนี้
 • คุณต้องปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าว และคุณมีหน้าที่ต้องอ่านและทำความเข้าใจเอกสารดังกล่าวด้วย รายละเอียดและเงื่อนไขนี้ครอบคลุม นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของรายการ ว่าด้วยการนำข้อมูลที่คุณให้ไปใช้

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และโรงแรม/ผู้ให้บริการด้านการเดินทางที่ร่วมรายการมีสิทธิเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง จำกัด แก้ไข หรือยกเลิกระเบียบและข้อบังคับของรายการ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบการรับและแลกคะแนนสะสม ออนิกซ์ รีวอร์ด รางวัล ระดับรางวัล ระดับของการแลกคะแนนสะสม ขั้นตอน สิทธิประโยชน์ และพันธมิตรผู้ร่วมรายการเมื่อใดก็ได้ โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้ ทั้งนี้ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อมูลค่าของคะแนนสะสม ความสามารถในการใช้คะแนนสะสม หรือสิทธิในการได้รางวัลก็ตาม

รายละเอียดและเงื่อนไขของรายการฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและการตีความกฎหมายของประเทศไทยและให้มีผลใช้บังคับแทนที่รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นทั้งหมดก่อนหน้า สมาชิกภาพและการสมัครเป็นสมาชิกของรายการถือเป็นโมฆะ หากถูกห้ามโดยกฎหมายซึ่งใช้บังคับ

หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะต้องเลือกที่จะไม่เข้าร่วมโปรแกรมออนิกซ์ รีวอร์ด แต่หากคุณยังคงเข้าร่วมรายการภายหลังจากที่มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แล้ว แสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

 1. ระเบียบทั่วไปสำหรับสมาชิก
 2. การสมัครสมาชิก
 3. สมาชิกภาพของออนิกซ์ รีวอร์ด
 4. การได้รับสมาชิกภาพในระดับต่างๆ
 5. คะแนนสะสม
 6. แลกคะแนนออนิกซ์ รีวอร์ด
 7. เรื่องอื่นๆ

1. ระเบียบทั่วไปสำหรับสมาชิก

 1. ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และพันธมิตรอาจจะ (1) ปรับเพิ่มหรือลดคะแนนที่จะได้จากการเข้าพัก หรือจำนวนคะแนนสะสมที่ต้องใช้เพื่อแลกรางวัล (2) เพิกถอน จำกัด แก้ไข หรือยกเลิกรางวัลใดๆ (3) เพิ่มช่วงเวลาที่ไม่ให้ราคาพิเศษ (blackout dates) จำกัดจำนวนห้องพักจากการแลกคะแนนสะสมในโรงแรมที่ร่วมรายการ หรือระยะเวลาของการใช้รางวัล (4) เปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของรายการ ผู้ร่วมให้บริการด้านการเดินทาง โรงแรมที่ร่วมรายการ ที่ตั้งของโรงแรมที่ ออนิกซ์ รีวอร์ด หรือผู้ให้บริการด้านการเดินทาง เงื่อนไขของการเข้าร่วมรายการ ระเบียบการรับคะแนน การแลกคะแนน การรักษาคะแนน การถูกเพิกถอนคะแนน หรือระเบียบการใช้รางวัล (5) เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรางวัลของพันธมิตรผู้ร่วมให้บริการด้านการเดินทาง ทั้งนี้ คุณจะถูกผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นด้วย
 2. โดยการสะสมคะแนน มิได้แสดงว่าสมาชิกมีสิทธิโดยชอบในคะแนน รางวัล หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการ
 3. ในการสะสมคะแนน สมาชิกพึงทราบว่ารางวัลหรือระดับของรางวัลอาจจะไม่มีอยู่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของสิทธิประโยชน์นั้นๆ
 4. สมาชิกมีหน้าที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการ รวมถึงจำนวนคะแนนในบัญชีของตน
 5. หากโรงแรมในเครือ ออนิกซ์ รีวอร์ด หรือพันธมิตรที่ร่วมรายการปฏิเสธการให้คะแนนสะสมหรือสิทธิประโยชน์โดยไม่มีเหตุอันควร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป หรือพันธมิตรที่ร่วมรายการจะจำกัดความรับผิดเฉพาะการชดเชยคะแนนสะสม หรือสิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าเท่ากับคะแนนสะสมหรือสิทธิประโยชน์นั้นให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ ตามแต่ดุลพินิจของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป แต่เพียงผู้เดียว
 6. เราไม่อาจให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับผิดทุกประการ (รวมถึงความเสียหายที่เป็นผลตามมา) อันเกี่ยวกับประเภทของสินค้า คุณภาพหรือความเหมาะสมของสินค้าหรือบริการที่รายการจัดหาให้
 7. การตีความรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการเป็นดุลพินิจของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป แต่เพียงผู้เดียว
 8. เราจะพยายามดูแลให้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ รวมถึงลิงค์ที่เชื่อมโยงจากหน้ารายละเอียดและเงื่อนไขนี้เป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คุณควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าประจำพื้นที่ทางอีเมลเพื่อขอรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันล่าสุด ทั้งนี้ เราไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้แก้ไขให้เป็นข้อมูลล่าสุด
 9. การใช้และการตีความรายละเอียดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
 10. สมาชิกภาพ การรับคะแนนและการแลกคะแนนสะสม ออนิกซ์ รีวอร์ด อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นซึ่งใช้บังคับ สมาชิกภาพ สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก และรางวัลเป็นการเสนอให้โดยสุจริต อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เสนอให้อาจไม่มีอยู่หรืออาจต้องมีการเปลี่ยนแปลง หากถูกห้ามหรือจำกัดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับซึ่งใช้บังคับอยู่
 11. บรรดาข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาซึ่งไม่สามารถหาข้อยุติได้ และนำไปสู่การดำเนินคดีซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับรายการให้เป็นไปตาม การจำกัดความรับผิด
 12. ต้องระบุหมายเลขสมาชิกในการสำรองห้องพัก
1.1 ผู้ดำเนินรายการ
 1. รายการนี้บริหารงานโดย ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (จดทะเบียนในชื่อบริษัทอมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด) ตั้งอยู่ที่ 2013 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และมีโรงแรมในเครือ ออนิกซ์ รีวอร์ด เป็นผู้ดำเนินการแทนในนามของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป
 2. ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป อาจมอบหมายหรือโอนสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ที่เกี่ยวกับรายการนี้ให้องค์กรอื่น ทั้งที่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทุกเมื่อ และให้ถือว่าการดำเนินการหลังจากนั้นเป็นความรับผิดชอบขององค์กรนั้นๆ
 3. สมาชิกภาพของ ออนิกซ์ รีวอร์ด เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกที่ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มอบให้ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เสนอให้สมาชิกเป็นดุลพินิจของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป แต่เพียงผู้เดียว
 4. รายการหรือสิทธิประโยชน์ที่รายการเสนอให้ ไม่อาจก่อให้เกิด หรือประกอบเป็น หรือเกิดขึ้นซึ่งสิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิตามสัญญาที่สมาชิกจะยกขึ้นอ้างต่อ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้
 5. รายละเอียดและเงื่อนไขของรายการ ออนิกซ์ รีวอร์ด มิได้มีเจตนา หรืออาจตีความได้ว่า ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และพันธมิตรที่เอ่ยถึงในที่นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกันในฐานะเป็นตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีการร่วมทุนกัน
 6. หากเกิดการฉ้อโกงหรือใช้รายการ ออนิกซ์ รีวอร์ด ในทางที่ไม่ถูกต้อง ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีสิทธิที่จะเข้าไปดำเนินการ และ/หรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงการบอกเลิกสมาชิกภาพ
 7. ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และพันธมิตรที่ร่วมรายการไม่ขอรับผิดชอบต่อ (1) การสูญหาย การส่งผิด หรือเกิดความล่าช้าในการรับเอกสารสมัครสมาชิก จดหมาย รางวัลและเอกสารยืนยันการแลกรับรางวัล (2) การขโมย การแลกคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด หรือรางวัล ออนิกซ์ รีวอร์ด หรือการใช้รางวัลโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต อันเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราหรือตัวแทนของเรา (3) การกระทำหรือการละเว้นการกระทำโดยบุคคลที่สาม (รวมถึงโรงแรมที่ร่วมรายการ) หรือ (4) ความผิดพลาดใดๆ เกี่ยวกับรายการที่ได้เผยแพร่ไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกำหนดราคา ความผิดพลาดจากการพิมพ์ ความคลาดเคลื่อนของรายละเอียด ความผิดพลาดเกี่ยวกับโรงแรมและพันธมิตรที่ร่วมรายการ และความผิดพลาดในการให้และหักคะแนนสะสม ออนิกซ์ รีวอร์ด จากบัญชีสมาชิก เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
1.2 ระยะเวลาของรายการ
 1. รายการนี้ไม่ได้กำหนดวันสิ้นสุดไว้ล่วงหน้า จึงยังคงดำเนินการจนกว่า ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จะประกาศยุติรายการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้
 2. หากมีการยกเลิกรายการ คะแนนสะสมทั้งหมดที่ยังไม่ได้แลกจะถูกเพิกถอนทันที โดยปราศจากข้อผูกพันหรือความรับผิดใดๆ และไม่อาจมีการเรียกร้องเพื่อขอแลกรางวัลจากคะแนนสะสมหลังจากรายการยกเลิกไปแล้ว

2. การสมัครสมาชิกออนิกซ์ รีวอร์ด

2.1 ผู้มีสิทธิเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียม
 1. สมาชิกของรายการนี้ได้แก่บุคคลใดก็ตาม (“คุณ”) ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการฉบับนี้
 2. ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนในการสมัครเข้าร่วมรายการ บุคคลใดก็สมัครเป็นสมาชิกระดับแรกได้ (ระดับซิลเวอร์) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงบรรลุนิติภาวะและพำนักอยู่ในเขตอำนาจศาลที่อนุญาตตามกฎหมายให้สมัครเข้าร่วมรายการสะสมคะแนนจากการเข้าพักได้
 3. บริษัท และ/หรือองค์กรต่างๆ ไม่สามารถสมัครได้
 4. สมาชิกไม่อาจมีสมาชิกภาพหรือสะสมคะแนนได้พร้อมกันหลายบัญชี คุณสามารถมีบัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น
 5. เราอาจปฏิเสธการรับเป็นสมาชิก หรือบอกเลิกการเป็นสมาชิกของบุคคลใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ
 6. คุณจะได้รับการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และได้เป็นสมาชิกนับตั้งแต่วันที่เราได้รับเอกสารสมัครเป็นสมาชิกครบถ้วน
 7. สมาชิกที่ยังคงสมาชิกภาพ หมายถึงสมาชิกที่มีธุรกรรมทางบัญชี (มีการสะสมคะแนนหรือมีการแลกคะแนน) ในรอบ 24 เดือนที่ผ่านมา
2.2 การเข้าสู่บัญชีสมาชิก
 1. คุณสามารถใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัส หรืออุปกรณ์อื่นใดเพื่อเข้าสู่ส่วนที่จำกัดเฉพาะของ เว็บไซต์ของสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด
 2. เราจะบันทึกรายการสิ่งที่พึงพอใจสำหรับสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด ตามข้อมูลที่คุณให้เราไว้
 3. เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้การสำรองห้องพัก การเช็คอินและเช็คเอาท์รวดเร็วยิ่งขึ้น
 4. หากคุณได้ให้ข้อมูลบัตรเครดิตไว้ โรงแรมจะใช้บัตรเครดิตนั้นเป็นหลักประกันการเข้าพักของคุณ และจะคิดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรดังกล่าว คุณยังสามารถเปลี่ยนไปใช้บัตรเครดิตใบใหม่ในการทำธุรกรรมได้ โดยล็อคอินไปที่บัญชีสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด ออนไลน์ของคุณ
 5. ข้อมูลที่เก็บไว้ในพื้นที่จำกัดเฉพาะดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ถือเป็นข้อมูลลับ และเราเตรียมไว้ให้คุณใช้ส่วนตัวเท่านั้น
 6. เรามีสิทธิห้ามมิให้บุคคลที่สามที่ใช้รหัสผ่านดังกล่าวในนามของคุณเข้าสู่ระบบ เมื่อเห็นว่าการใช้งานดังกล่าวรบกวนการดำเนินการของไซต์ของเรา หรือส่งผลต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจขององค์กรอื่นซึ่งทำให้เราเสียหาย

3. สมาชิกภาพของออนิกซ์ รีวอร์ด

3.1 ของขวัญต้อนรับพิเศษจากออนิกซ์ รีวอร์ด
 1. สมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด จะได้รับบริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย (“ของขวัญต้อนรับพิเศษ”)
 2. การมอบของขวัญต้อนรับพิเศษเป็นดุลพินิจของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และโรงแรมแต่ละแห่งที่ร่วมรายการเท่านั้น ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว
 3. โรงแรมที่ร่วมรายการบางแห่งอาจไม่มีของขวัญต้อนรับพิเศษ หรือบริการพิเศษบางอย่างสำหรับสมาชิก
 4. สมาชิกออนิกซ์ รีวอรืดสามารถใช้บริการพิเศษและสิทธิประโยชน์ต่างๆ (‘ของขวัญต้อนรับพิเศษ’) ต่อเมื่อสำรองห้องพักผ่านสำนักงานสำรองกลางของโรงแรมเครือ ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่ร่วมรายการ หรือจองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมในเครือ ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่ร่วมรายการ จองผ่านเว็บไซต์ของ ออนิกซ์ รีวอร์ด หรือจองตรงกับโรงแรมในเครือ ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่ร่วมรายการเท่านั้น

3.2 รายการสรุปกิจกรรมของบัญชีสมาชิก คุณจะได้รับรายการสรุปกิจกรรมเป็นรายเดือนทางอีเมล สมาชิกยังสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยการเข้าสู่บัญชีสมาชิกออนไลน์

3.3 การบอกเลิกการเป็นสมาชิก
 1. ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกการเป็นสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด และเพิกถอนคะแนนสะสม ออนิกซ์ รีวอร์ด บางส่วนหรือทั้งหมดที่ยังไม่ได้แลก หากปรากฏว่าสมาชิกใช้รายการไม่เป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไข หรือเจตนา หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรายการ หรือด้วยเหตุผลต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเฉพาะ 1) มีการฝ่าฝืนรายละเอียดและเงื่อนไขฉบับนี้ 2) มีการสำแดงข้อมูลที่ไม่เป็นจริง หรือใช้รายการนี้ในทางที่ผิด 3) หากการใช้สิทธิพิเศษจากการเป็นสมาชิกเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศ รัฐ หรือท้องถิ่น 4) ไม่ชำระค่าใช้จ่ายให้โรงแรม 5) เช็คที่คุณชำระให้โรงแรมที่ร่วมรายการไม่สามารถเรียกเก็บได้เนื่องจากมีเงินในบัญชีไม่พอ หรือเช็คใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม 6) กระทำการฉ้อโกงหรือใช้ในทางที่ผิดอันเกี่ยวข้องกับส่วนหนึ่งส่วนใดของรายการ 7) มีบัญชีที่ยังคงมีการเคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งบัญชี ทั้งนี้ สมาชิกที่มีหลายบัญชีต้องรวมทุกบัญชีเป็นบัญชีเดียวกัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14 ด้านล่าง หรือ 8) กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่รายการหรือพันธมิตรที่ร่วมรายการ ทั้งนี้ ตามที่จะถูกพิจารณาโดยดุลพินิจของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป แต่เพียงผู้เดียว
 2. สมาชิกที่ไม่ได้สะสมคะแนนเป็นเวลา 24 เดือนติดต่อกัน อาจจะถูกตัดสิทธิจากการเป็นสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด และคะแนนที่สะสมไว้ทั้งหมดจะถูกเพิกถอน
 3. คุณอาจบอกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง ศูนย์บริการสมาชิก ประจำพื้นที่ที่รับผิดชอบ หากคุณกระทำดังกล่าว คะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด ทั้งหมดที่ยังไม่ได้แลกจะถูกตัดสิทธิทันที และอาจจะไม่สามารถขอคืนหรือโอนให้บุคคลอื่นได้

3.4 ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล หากต้องการเข้าร่วมรายการ คุณต้องยอมรับ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก และควรศึกษานโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งระบุเงื่อนไขการที่คุณจะเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา

4. ระดับสมาชิกภาพของออนิกซ์ รีวอร์ด

4.1 การได้รับสมาชิกภาพในระดับต่างๆ
 1. สมาชิกสามารถรับ หรือรักษาสถานภาพสมาชิกโดยขึ้นอยู่กับจำนวนคืนที่เข้าพักตามที่กำหนดภายในเวลา 12 เดือนติดต่อกัน
 2. เมื่อได้เป็นสมาชิกระดับต่างๆ แล้ว สถานภาพสมาชิกจะมีอายุ 12 เดือนติดต่อกัน
 3. สมาชิกระดับโกลด์ (Gold Tier) และระดับแพลทตินัม (Platinum Tier) จะต้องมีการต่ออายุสมาชิก
 4. การเข้าพักและชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเองในโรงแรมที่ร่วมรายการเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิเป็นสมาชิกระดับโกลด์และระดับแพลทตินัม และได้ต่ออายุสมาชิก
 5. ไม่สามารถรวมบัญชีเพื่ออัพเกรด และ/หรือรักษาระดับสมาชิก
 6. หากต้องการเป็นสมาชิกระดับโกลด์หรือแพลทตินัม ภายในเวลา 12 เดือนติดต่อกันต้องมีจำนวนคืนที่เข้าพักด้วยตนเองในโรงแรมเครือ ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่ร่วมรายการ ดังนี้.
  การเข้าพักจากการแลกคะแนนสะสม ไม่สามารถนำมาใช้นับเพื่อเข้าเป็นสมาชิกระดับโกลด์และแพลทตินัม
 7. ค่าใช้จ่ายในโรงแรม โดยที่ไม่มีคืนเข้าพักด้วยตนเอง ไม่สามารถใช้เป็นเครดิตเพื่อเข้าเป็นสมาชิกระดับโกลด์และแพลทตินัม
 8. ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และผู้ร่วมให้บริการด้านการเดินทางขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข จำกัด หรือยกเลิกระเบียบของรายการ ข้อบังคับ รางวัล ระดับรางวัล ระดับสมาชิก สิทธิประโยชน์ และ/หรือคุณสมบัติของสมาชิกได้ทุกเมื่อโดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้ ทั้งนี้ ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มระดับหรือจำนวนคะแนนที่จะนำมาแลกรางวัล การเปลี่ยนรางวัลหรือคะแนน/จำนวนไมล์ที่จะได้ การเพิ่มช่วงเวลาที่ไม่ให้ราคาพิเศษอย่างไม่จำกัด การจำกัดจำนวนห้องที่จะได้สิทธิแลกคะแนนเพื่อเข้าพัก การเปลี่ยนแปลงโรงแรมที่ร่วมรายการ การลดสิทธิประโยชน์ หรือเปลี่ยนหรือยกเลิกรางวัลของผู้ร่วมให้บริการด้านการเดินทางโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ซึ่งอาจส่งผลให้บางรางวัลหมดไป
4.2 สมาชิกระดับซิลเวอร์
 1. สมาชิกระดับซิลเวอร์จะได้รับคะแนนสะสม 10 คะแนนต่อทุกการใช้จ่ายหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ (1 ดอลลาร์สหรัฐ = 35 บาท / 3.8 กาตาร์ริยาล / 83 ตากา / 7.9 ดอลลาร์ฮ่องกง / 156 รูปีศรีลังกา / 4.6 ริงกิตมาเลเซีย / 7 หยวน / 8,500 กีบลาว) หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสิทธินำมาสะสมคะแนนได้ และสมาชิกได้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่โรงแรมเครือ ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่ร่วมรายการ
4.3 สมาชิกระดับโกลด์
 1. สมาชิกระดับโกลด์จะได้เป็นสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด หากเข้าพักเป็นจำนวนตั้งแต่ 15 คืนหรือ 5 ครั้งขึ้นไป (การเข้าพักที่ต่อเนื่องกันไม่ถือเป็นการเข้าพักอีกครั้งหนึ่ง) ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน
 2. สถานภาพสมาชิกระดับโกลด์จะมีอายุ 12 เดือนติดต่อกัน นับจากวันที่ได้รับสิทธิ
 3. ทุกๆ 12 เดือน สมาชิกต้องสะสมจำนวนคืนที่เข้าพักตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกระดับโกลด์ไว้.
 4. สมาชิกระดับโกลด์จะได้รับคะแนนสะสม 10 คะแนนต่อทุกการใช้จ่ายหนึ่งดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า (1 ดอลลาร์สหรัฐ = 35 บาท / 3.8 กาตาร์ริยาล / 83 ตากา / 7.9 ดอลลาร์ฮ่องกง / 156 รูปีศรีลังกา / 4.6 ริงกิตมาเลเซีย / 7 หยวน / 8,500 กีบลาว) โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสิทธินำมาสะสมคะแนนได้ และสมาชิกได้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่โรงแรมเครือ ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่ร่วมรายการ
 5. สมาชิกระดับโกลด์จะได้รับคะแนนโบนัสเพิ่ม 25% จากคะแนนพื้นฐาน ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกระดับโกลด์
 6. คะแนนโบนัสจะคิดตามจำนวนคืนที่เข้าพัก โดยเรียงลำดับตามที่แสดงไว้ในบัญชีสมาชิก
 7. สมาชิกระดับโกลด์จะได้รับคะแนนโบนัสเพิ่ม โดยคิดจากคะแนนพื้นฐานที่สมาชิกมีเท่านั้น ส่วนคะแนนพิเศษที่ได้รับตามข้อเสนอพิเศษหรือรายการส่งเสริมการขายจะไม่ได้คะแนนโบนัสเพิ่ม
 8. สมาชิกระดับโกลด์จะได้รับของขวัญต้อนรับพิเศษสำหรับสมาชิกระดับโกลด์
4.4 สมาชิกระดับแพลทตินัม
 1. คุณจะได้เป็นสมาชิกระดับแพลทตินัม หากเข้าพักในโรงแรมที่ร่วมรายการเป็นจำนวนตั้งแต่ 40 คืนหรือ 10 ครั้งขึ้นไป (การเข้าพักที่ต่อเนื่องกันไม่ถือเป็นการเข้าพักอีกครั้งหนึ่ง) ภายในเวลา 12 เดือนติดต่อกัน
 2. สถานภาพสมาชิกระดับแพลทตินัมมีอายุ 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับสิทธิ
 3. ทุกๆ 12 เดือน สมาชิกต้องสะสมจำนวนคืนที่เข้าพักตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกระดับแพลทตินัมไว้
 4. สมาชิกระดับแพลทตินัมจะได้รับคะแนนสะสม 10 คะแนนต่อทุกการใช้จ่ายหนึ่งดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า (1 ดอลลาร์สหรัฐ = 35 บาท / 3.8 กาตาร์ริยาล / 83 ตากา / 7.9 ดอลลาร์ฮ่องกง / 156 รูปีศรีลังกา / 4.6 ริงกิตมาเลเซีย / 7 หยวน / 8,500 กีบลาว) โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสิทธินำมาสะสมคะแนนได้ และสมาชิกได้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่โรงแรมเครือ ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่ร่วมรายการ
 5. สมาชิกระดับแพลทตินัมจะได้รับคะแนนโบนัสเพิ่ม 50% จากคะแนนพื้นฐาน ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกระดับแพลทตินัม
 6. คะแนนโบนัสจะคิดตามจำนวนคืนที่เข้าพัก โดยเรียงลำดับตามที่แสดงไว้ในบัญชีสมาชิก
 7. สมาชิกระดับแพลทตินัมจะได้รับคะแนนโบนัสเพิ่มโดยคิดจากคะแนนพื้นฐานที่สมาชิกมีเท่านั้น ส่วนคะแนนพิเศษที่ได้รับตามข้อเสนอพิเศษหรือรายการส่งเสริมการขายจะไม่ได้คะแนนโบนัสเพิ่ม
 8. สมาชิกระดับแพลทตินัมจะได้รับอภินันทนาการ การเข้าใช้เอ็กเซ็คคิวทิฟ เลานจ์ เมื่อเข้าพักที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ, โรงแรมอมารี พัทยา และโรงแรมอมารี ยะโฮร์ บาห์รูเท่านั้น  (ไม่รวมคลับเฮาสท์ของโรงแรม อมารี ภูเก็ต)
 9. สมาชิกระดับแพลทตินัมจะได้รับของขวัญต้อนรับพิเศษสำหรับสมาชิกระดับแพลทตินัม

5. คะแนนสะสม

5.1 คะแนนสำหรับการเข้าพัก
 1. การเข้าพัก (Stay) คือการเข้าพักในโรงแรมเดียวกันที่ร่วมรายการเป็นจำนวนหนึ่งคืน หรือพักต่อเนื่องรวมกันหลายคืน ไม่ว่าจะมีการเช็คอิน/เช็คเอาท์บ่อยแค่ไหนก็ตาม
 2. หากเข้าพักในโรงแรมเครือ ออนิกซ์ รีวอร์ด ทั่วโลกที่ร่วมรายการ คุณจะได้รับคะแนนสะสมสิบ (10) คะแนน ต่อทุกๆ การใช้จ่าย 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามสกุลเงินท้องถิ่นที่มีมูลค่าเท่ากัน เมื่อชำระค่าใช้จ่ายที่มีสิทธินำมาสะสมคะแนนผ่านบัญชีของคุณ ('folio') ทั้งนี้ ไม่รวมโบนัสจากรายการส่งเสริมการขายหรือโบนัสประเภทอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่มีสิทธินำมาสะสมคะแนนของแต่ละโรงแรมจะแตกต่างกัน โดยอาจแจ้งไว้ในหน้าการสำรองของแต่ละโรงแรม
 3. “ชำระ” หมายถึง “ได้รับเงินแล้ว”
 4. ด้วยเหตุนี้ หากคุณระงับการจ่ายเงินตามเช็ค หรือเช็คเด้ง หรือไม่ชำระค่าบัตรเครดิตตามใบแจ้งหนี้ ถือว่าคุณยังไม่ได้ “ชำระ” และจะไม่ได้รับคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด สำหรับรายการนั้นๆ
 5. สมาชิกอาจจะได้รับคะแนนสะสม ออนิกซ์ รีวอร์ด สำหรับผู้ใช้บริการมากกว่า 1 ห้องต่อการเข้าพักหากคิดค่าบริการทั้งหมดที่มีสิทธิ์สำหรับห้องพักแต่ละห้องโดยต้องชำระเงินภายใต้ใบเสร็จเดียวกัน คะแนนที่จะได้รับมาจากค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิทั้งหมดเกิดขึ้นในห้องพักดังกล่าว คะแนนโบนัสสะสมที่ได้จากโบนัสของระดับ (25% หรือ 50% ขึ้นอยู่กับระดับสมาชิก) และโบนัสจากโปรโมชั่นที่มีสิทธิได้รับคะแนนจะไปรวมกับคะแนนรวมที่ได้จากการสะสมคะแนนปกติ สำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะของบัตร สมาชิกจะได้รับคะแนนจากห้องที่พักห้องเดียวเท่านั้น
 6. คะแนนจากการเข้าพักในโรงแรมที่ร่วมรายการ จะใช้การคำนวณเปลี่ยนสกุลเงินดังนี้ 1) 35 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ 2) 7.9 ดอลลาร์ฮ่องกง = 1 ดอลลาร์สหรัฐ 3) 83 ตากา = 1 ดอลลาร์สหรัฐ 4) 3.8 กาตาร์ริยาล = 1 ดอลลาร์สหรัฐ 5) 156 รูปีศรีลังกา = 1 ดอลลาร์สหรัฐ 6) 4.6 ริงกิตมาเลเซีย = 1 ดอลลาร์สหรัฐ 7) 7 หยวน = 1 ดอลลาร์สหรัฐ 8) 8,500 กีบลาว = 1 ดอลลาร์สหรัฐ อัตรานี้จะกำหนดโดยดุลพินิจของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ จะใช้วิธีการเปลี่ยนสกุลเงินมาตรฐาน ซึ่งอาจแตกต่างจากอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่บริษัทบัตรเครดิตใช้
 7. คุณอาจจะไม่ได้รับคะแนนสะสมเมื่อใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรางวัล ออนิกซ์ รีวอร์ด รางวัลจากพันธมิตรที่ให้บริการด้านการเดินทาง หรือข้อเสนอด้านการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับส่วนลด หรือคืนพักจากการแลกคะแนนสะสม ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในรายละเอียดและเงื่อนไขของการแลกคืนพักโดยใช้คะแนนสะสม
 8. เมื่อมีการแลกคะแนนสะสมเป็นรางวัล สมาชิกอาจจะได้รับคะแนนจากค่าใช้จ่ายจิปาถะจากการเข้าพักในโรงแรมเครือ ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่ร่วมรายการ ซึ่งแต่ละโรงแรมอาจจะแตกต่างกัน
 9. คุณจะได้รับคะแนนจากการเข้าพักในโรงแรม ต่อเมื่อได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว
 10. ไม่สามารถนำคะแนนจากการเข้าพักไปแลกรางวัลได้ก่อนการชำระค่าใช้จ่าย และก่อนที่เราจะได้แจ้งยอดคะแนนสะสมให้สมาชิกทราบ
 11. เราขอสงวนสิทธิในการหักคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่ให้ผิดพลาดจากบัญชีสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากคุณได้รับเงินคืนจากค่าสินค้าหรือบริการที่คุณได้รับคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด ไว้แล้ว เราก็จะปรับคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่คุณได้รับแล้วด้วย
 12. ไม่มีบุคคลใดนอกจากสมาชิกเท่านั้นที่จะมีสิทธิรับคะแนนสะสมในบัญชีของสมาชิก
 13. มีสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด เพียงคนเดียวเท่านั้น ที่จะได้รับคะแนนจากการเข้าพัก ไม่ว่าในห้องพักจะมีสมาชิกพักร่วมกันกี่คนก็ตาม
5.2 การปรับปรุงคะแนน
 1. คุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าคะแนนสะสมหรือไมล์สะสมในบัญชีถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
 2. หากคุณพบว่ารายการในบัญชีไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งทางอีเมลถึงศูนย์บริการลูกค้าของ ออนิกซ์ รีวอร์ด ประจำพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 3. โปรดเตรียมสำเนาบัญชีค่าใช้จ่ายของโรงแรม (ใบเสร็จรับเงิน) ไว้เพื่อส่งให้ศูนย์บริการลูกค้าของ ออนิกซ์ รีวอร์ด
 4. ออนิกซ์ รีวอร์ด อาจปฏิเสธการคืนเครดิตคะแนนหากได้รับเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง
 5. เพื่อปกป้องสมาชิกเอง สมาชิกควรเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการเข้าพักในโรงแรมไว้ก่อน จนกว่าคะแนนสะสมจะแจ้งยอดในบัญชีเรียบร้อยแล้ว
 6. คะแนนสะสมที่แจ้งไว้ในบัญชี ออนิกซ์ รีวอร์ด สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ เพื่อให้ตรงตามข้อมูลการเข้าพักจริง รวมทั้งรายการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของรายการ
 7. คะแนนสะสมจากการเข้าพักจะโอนเข้าบัญชีหลังการเข้าพักประมาณ 3-5 วัน
 8. คำขอเพื่อเพิ่มหรือแก้ไขคะแนนสะสมจากการเข้าพักจะต้องส่งถึงเราภายใน 90 วันนับจากวันที่เข้าพัก
5.3 การเข้าพักที่นำมาสะสมคะแนนได้ (Eligible Stay)
 1. “การเข้าพักที่นำมาสะสมคะแนนได้” (Eligible Stay) คือการเข้าพักตั้งแต่หนึ่งคืนขึ้นไปในโรงแรมเครือข่าย ออนิกซ์ รีวอร์ด แห่งเดียวกัน ไม่ว่าจะมีการเช็คเอาท์ออก และกลับเข้าพักใหม่หรือไม่ก็ตาม ซึ่งในการเข้าพักต้องชำระค่าห้องในอัตราที่นำมาสะสมคะแนนได้ (Eligible Rate) และมีการแจ้งหมายเลขสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด ในการลงทะเบียน
 2. “คืนพักที่สะสมคะแนนได้” (Eligible Night) คือ แต่ละคืนของการเข้าพักที่นำมาสะสมคะแนนได้
 3. การพักและคืนพักถือว่าเกิดขึ้น ณ วันที่มีการเช็คเอาท์
 4. การเข้าพักโดยใช้คืนพักจากการแลกคะแนนสะสม หรือชำระค่าห้องพักล่วงหน้าผ่านบุคคลที่สาม ไม่นับเป็น “การเข้าพักที่นำมาสะสมคะแนนได้” (Eligible Stay) เนื่องจากคุณไม่ได้ชำระค่าห้องในอัตราที่นำมาสะสมคะแนนได้ (Eligible Rate)
 5. การเข้าพักที่คุณแสดงบัตร Frequent Flyer ของสายการบินที่ร่วมรายการ หรือรางวัลอื่นๆ หรือรายการโบนัสไม่เข้าเกณฑ์การเข้าพักที่สามารถนำมาสะสมคะแนนได้
 6. อัตราค่าห้องที่นำมาสะสมคะแนนได้ ได้แก่ อัตราค่าห้องที่ชำระเป็นค่าห้องให้แก่โรงแรม โดยเป็นอัตราค่าห้องที่ไม่มีส่วนลด อัตราค่าห้องสแตนดาร์ดสำหรับบริษัท อัตราค่าห้องเพื่อส่งเสริมการขายทั่วโลก และอัตราพิเศษเพื่อการพักผ่อน อัตราค่าห้องที่สะสมคะแนนได้ของแต่ละโรงแรมจะแตกต่างกัน กรุณาศึกษาข้อมูลค่าห้องและค่าใช้จ่ายที่นำมาสะสมคะแนนได้และสะสมคะแนนไม่ได้จากเว็บไซต์ของโรงแรมนั้นๆ
 7. คุณจะได้รับคะแนนสะสมหากสำรองห้องพักผ่านสำนักงานสำรองกลางของโรงแรมเครือ ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่ร่วมรายการ หรือจองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมในเครือ ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่ร่วมรายการ จองผ่านเว็บไซต์ของ ออนิกซ์ รีวอร์ด หรือจองตรงกับโรงแรมในเครือ ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่ร่วมรายการ และได้แจ้งหมายเลขสมาชิกที่ยังใช้ได้ในการจอง
 8. สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนน หรือคะแนนสะสมจากการเข้าพัก หรือเครดิตคะแนนสำหรับสมาชิกแต่ละระดับในกรณีต่อไปนี้
  1. ใช้อัตราค่าห้องแบบขายส่ง/แพ็คเกจสำหรับบริษัททัวร์ และอัตราค่าห้องแบบกลุ่ม อัตราค่าห้องที่คิดค่าห้องรวมกันหรือชำระในอัตราสำหรับบริษัทนำเที่ยว อัตราสำหรับผู้ขายส่ง รวมถึง WFNR อัตราสำหรับพนักงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อัตรา TAED อัตราสำหรับลูกเรือ อัตราสำหรับพนักงานสายการบินตามสัญญา อัตราค่าห้องสำหรับการสำรองเป็นกลุ่มเพื่อธุรกิจหรือการพักผ่อน (เมื่อการสำรองห้องพักเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสัมมนา หรือจัดนำเที่ยว หรือเมื่อมีการจองห้องพักรวมกันตั้งแต่หกห้องขึ้นไป) ห้องพักอภินันทนาการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคืนพักจากการแลกคะแนนสะสมผ่านรายการ หรืออื่นๆ) อัตราค่าห้องสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอัตราค่าห้องลดราคาของบริษัทท่องเที่ยว) อัตราค่าห้องสำหรับผู้ประสบทุกขภัย ห้องพักอภินันทนาการหรือห้องพักจากการแลกเปลี่ยน อัตราค่าห้องลดราคาสำหรับพนักงาน การพักระยะยาวกับ NET Group/Series Group หรือ IT Group อัตราค่าห้องตามสัญญาของ Entertainment หรือ Encore หรือการเข้าพักโดยใช้ใบรับรองรางวัลที่มีส่วนลดเปอร์เซ็นต์จากสายการบิน การเข้าพักระยะยาว อัตราค่าห้องสำหรับภาครัฐระดับประเทศ/ภูมิภาค/ท้องถิ่น
  2. การพักและห้องพักที่ชำระล่วงหน้าซึ่งจองผ่านตัวแทนหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งคุณชำระค่าห้องแก่บุคคลที่สามดังกล่าวโดยตรง เช่น ทัวร์ หรือผู้จัดทัวร์ และช่องทางการชำระเงินต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ priceline.com, expedia.com, hotels.com, hrn.com, hotwire.com, lastminute.com, site59.com, orbitz.com, travelocity.com, cheaptickets.com, quickbook.com, travelweb.com, lodging.com, yahootravel.com, และ msntravel.com ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสะสมคะแนนหรือเครดิตการเข้าพักสำหรับสมาชิกระดับอีลิท (Elite) ทั้งนี้ไม่ว่าจะชำระในอัตราใดก็ตาม
  3. การเข้าพักที่สำรองห้องพักผ่านช่องทางที่ “ไม่ชัดเจน” ซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก ณ วันที่ทำการซื้อ ไม่นับเป็นการเข้าพักที่สะสมคะแนนได้ตามวัตถุประสงค์ของการรับคะแนน และไม่ได้รับเครดิตสำหรับสมาชิกระดับอีลิท หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกระดับอีลิท เช่น การอัพเกรดห้องพัก/ของขวัญต้อนรับพิเศษ หรือการเข้าใช้ Health Club
 9. สมาชิกจะไม่ได้คะแนนหรือเครดิตจากการเข้าพัก หรือเครดิตสำหรับสถานะสมาชิกระดับต่างๆ หากไม่แสดงตัวเข้าพัก ("no show") เมื่อสมาชิกได้สำรองห้องพักไว้โดยประกันการเข้าพักผ่านบัตรเครดิต แต่ไม่ได้เช็คอินเข้าพักในโรงแรมนั้นๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการตัดค่าใช้จ่ายบางส่วนจากบัตรเครดิตสำหรับการพักที่ได้สำรองไว้ตามนโยบายของโรงแรมเรื่อง “ไม่แสดงตัวเข้าพัก” หรือไม่ก็ตาม
 10. เศษของค่าใช้จ่ายที่ไม่ครบหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ ค่าภาษี VAT/GST ค่าบริการ ค่าทิป หรือค่าใช้จ่ายจิปาถะที่ชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐ จะไม่ได้รับคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด บรรดาภาษีรัฐบาล ภาษีรัฐ หรือภาษีท้องถิ่นที่บังคับใช้ รวมถึงภาษีการเข้าพัก (Occupancy Tax) จะไม่นำมาคิดคะแนนสะสมจากการเข้าพัก
 11. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คิดรวมในบัญชีห้องพัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าจอดรถ ค่าศูนย์บริการธุรกิจ ค่ากรีนฟี (Green Fee) ค่ากิฟท์ชอป/ค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีก และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ไม่มีสิทธินำมาสะสมคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด ในบางโรงแรมอาจยกเว้นการสะสมคะแนนจากค่าใช้จ่ายจิปาถะหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่รวมในบัญชีห้องพักของสมาชิก หากเป็นกิจการที่ไม่ได้เป็นธุรกิจในเครือของโรงแรม ซึ่งโรงแรมไม่ได้เป็นเจ้าของ และ/หรือไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม กิฟท์ชอป ร้านยา เสื้อผ้า แกลลอรี่หรือร้านจำหน่ายสินค้าเฉพาะทาง และพื้นที่เช่าเพื่อการสันทนาการและความบันเทิง
 12. บรรดาภาษี ค่าทิป ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท ไม่มีสิทธินำมาสะสมคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด
 13. สมาชิกที่โรงแรมส่งใบแจ้งหนี้ของสมาชิกเรียกเก็บไปยังบริษัท และสมาชิกคนนั้นเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการชำระเงินเมื่อเช็คเอาท์ มีสิทธินำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาสะสมคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการเรียกเก็บค่าใช้ของทั้งกลุ่มในบัญชีหลัก โดยคิดค่าใช้จ่ายของทุกห้องรวมในใบแจ้งหนี้ใบเดียว และส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บไปที่บริษัทหรือที่อยู่ทั่วไป หรือบุคคลธรรมดาเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเมื่อเช็คเอาท์ ไม่สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ ส่วนค่าใช้จ่ายจิปาถะ (ที่เรียกเก็บจากห้องของสมาชิก) และสมาชิกชำระเองต่างหากเมื่อเช็คเอาท์อาจจะได้รับคะแนนสะสม แต่ค่าใช้จ่ายจิปาถะที่คิดรวมในบัญชีหลัก จะไม่ได้รับคะแนนสะสม
 14. คุณอาจได้รับคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด จากค่าใช้จ่ายที่มีสิทธินำมาสะสมคะแนนซึ่งคุณได้ชำระระหว่างการเข้าพัก ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายค่าใช้จ่ายที่มีสิทธินำมาสะสมคะแนน อย่างไรก็ตาม หากค่าห้องไม่เข้าข่ายที่จะนำมาสะสมคะแนน การเข้าพักนั้นก็ไม่นับเป็นการเข้าพักหรือคืนพักที่มีสิทธินำมาสะสมคะแนนสำหรับสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด ระดับอีลิท หรือสำหรับรับคะแนนโบนัสพื้นฐาน และโปรโมชั่นต่างๆ

6. แลกคะแนนออนิกซ์ รีวอร์ด

6.1 พันธมิตรในการแลกของรางวัล
 1. สมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด อาจนำคะแนนสะสม ออนิกซ์ รีวอร์ด ในการแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือแลกคะแนนจากพันธมิตร
 2. ในการที่จะมีสิทธิในการนำคะแนนสะสม ออนิกซ์ รีวอร์ด พร้อมด้วยการแลกคะแนนจากพันธมิตร สมาชิกต้องมีการเข้าพักอย่างน้อยหนึ่ง 1 คืนและมีคุณสมบัติการเข้าพักนับตั้งแต่การลงทะเบียนใน ออนิกซ์ รีวอร์ด
 3. บริษัท ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการไถ่ถอนคู่ค้าในเวลาใดก็ได้ โดยต้องไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. บริษัท ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนสกุลเงินของการแลกเปลี่ยนระหว่างคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด กับคู่ค้าและสิทธิประโยชน์ในทุกช่วงเวลา
6.2 คืนเข้าพักฟรีจากการแลกคะแนนออนิกซ์ รีวอร์ด
 1. นอกเหนือจากรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละโรงแรม รวมถึงข้อบังคับของการใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรางวัล ออนิกซ์ รีวอร์ด ตลอดจนรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการแล้ว ยังมีเงื่อนไขและขั้นตอนในการใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกคืนพักตามรายละเอียดด้านล่าง “คืนพัก” (Award Night) หมายถึง การเข้าพักในโรงแรมเครือ ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่ร่วมรายการเป็นจำนวนหนึ่งคืน โดยการแลกจากคะแนนสะสมของรายการ
 2. สามารถใช้คะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด เพื่อแลกเป็นห้องพักในโรงแรมเครือ ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่ร่วมรายการได้ โดยการสำรองห้องพักออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ของสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด
 3. สมาชิกต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแลกคะแนนสะสมเป็นคืนพักของ ออนิกซ์ รีวอร์ด ผ่านระบบออนไลน์
 4. ในการสำรองคืนพักออนไลน์ ต้องใช้บัตรเครดิตเพื่อประกันการสำรองห้องพัก
 5. บางโรงแรมอาจเรียกเงินมัดจำเพื่อประกันการสำรองห้องแทนการใช้บัตรเครดิต เงินมัดจำไม่สามารถยกเว้นให้ได้ แม้จะเป็นการสำรองห้องเป็นรางวัล
 6. สามารถยกเลิกการสำรองคืนพักจากคะแนนสะสมของ ออนิกซ์ รีวอร์ด ได้ทางออนไลน์ แต่ในบางกรณีอาจไม่สามารถกระทำได้
 7. จำนวนห้องพักเป็นไปตามระบบการควบคุมการใช้ห้อง ซึ่งจะจำกัดจำนวนห้องว่างที่มีอยู่ในบางโรงแรมที่ร่วมรายการ หรือในบางช่วงเวลาของปีด้วย
 8. อาจมีการกำหนดช่วงเวลาที่ไม่ให้ราคาพิเศษเพิ่มเติม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 9. ในกรณีของการใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรางวัล ออนิกซ์ รีวอร์ด คำว่าคืนวันสุดสัปดาห์ หมายถึง คืนวันศุกร์ วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ ยกเว้นในเอกสารแจ้งยืนยันการใช้รางวัลจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
 10. ต้องสำรองห้องพักล่วงหน้าก่อนการเข้าพักที่ได้สิทธิจากการแลกคะแนนสะสมเป็นรางวัล ออนิกซ์ รีวอร์ด
 11. สามารถสำรองคืนพักจากคะแนนสะสมของ ออนิกซ์ รีวอร์ด ได้ครั้งละหลายห้องพร้อมกันในวันและโรงแรมเดียวกัน หากได้บันทึกหมายเลขสมาชิกในการจองแต่ละห้อง และได้ใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกห้องพักแต่ละห้อง
 12. คืนพักจากคะแนนสะสมของ ออนิกซ์ รีวอร์ด จะใช้ได้เฉพาะกรณีเดินทางเป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับการเดินทางเป็นกลุ่ม แพ็กเกจทัวร์ การประชุม หรือมีการใช้อัตราค่าห้องพิเศษ และ/หรือรายการแพ็กเกจ
 13. ห้องมีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ได้ขายไปก่อนหน้า และจำนวนห้องพักสำหรับคะแนนสะสมที่จัดสรรไว้ และในบางช่วงเวลาที่มีความต้องการห้องพักมาก อาจไม่มีห้องพักเลยก็เป็นได้
 14. คืนพักจากคะแนนสะสมของ ออนิกซ์ รีวอร์ด ครอบคลุมเฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอื่น
 15. ห้องพักที่ได้จากการแลกคะแนนสะสมของ ออนิกซ์ รีวอร์ด ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าทิป ค่าใช้จ่ายจิปาถะ หรือค่าบริการ ทั้งนี้ ต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้โรงแรมก่อนการเช็คเอาท์
 16. นอกจากนี้ยังไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับจากโรงแรม
 17. ผู้ใช้รางวัลจะเป็นผู้รับผิดชอบภาระภาษีใดๆ ที่เกิดจากการได้รับ และ/หรือใช้รางวัล ออนิกซ์ รีวอร์ด แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จัดเฉพาะภาษีท้องถิ่นหรือภาษีการเข้าพัก (Occupancy Tax) ของท้องที่ หรือภาษีเงินได้
 18. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจิปาถะ
 19. จำนวนคะแนนที่ใช้แลกรางวัลไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่เลือก วันที่ต้องการเข้าพัก การมีห้องว่างและการสำรองห้องพักล่วงหน้า
 20. มูลค่าของคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด สำหรับแต่ละโรงแรมหรือจุดหมายปลายทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ
 21. คะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด ไม่มีมูลค่า จนกว่าสมาชิกจะนำมาแสดงเพื่อแลกคะแนนสะสม
 22. การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้ถูกยกเลิกการสำรองห้องพัก ถูกปฏิเสธการเข้าพัก หรืออาจต้องชำระค่าห้องตามอัตราปลีกที่ได้ประกาศไว้
 23. จะไม่มีการคืนคะแนนหรือให้รางวัลทดแทน หากได้ใช้รางวัลไปเพียงบางส่วน
 24. ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวไม่มีสิทธิในรางวัล ออนิกซ์ รีวอร์ด
 25. การเข้าพักในโรงแรมโดยการแลกคะแนนสะสม ไม่เข้าข่ายการสะสมคืนพักของสมาชิก
 26. อาจมีการเพิ่มหรือลดโรงแรมที่ร่วมรายการจากชื่อโรงแรมหรือประเภทจุดหมายปลายทางได้ทุกเมื่อ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิในการจำกัด ยกเลิกชั่วคราว แก้ไข หรือสับเปลี่ยนรายการแลกคืนพักจากคะแนนสะสมได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
6.3 การยกเลิกรางวัล
 1. สมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่ยกเลิกการสำรองคืนพักของ ออนิกซ์ รีวอร์ด ก่อนเวลาที่กำหนดไว้ จะได้รับคะแนนที่ถูกหักไว้คืน โดยคะแนนจะถูกโอนเข้าบัญชี ออนิกซ์ รีวอร์ด ของสมาชิก และอาจจะต้องเสียค่าบริการ
 2. นโยบายรับประกันมาตรฐานและนโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพักของโรงแรมเครือ ออนิกซ์ รีวอร์ด มีผลใช้กับการแลกคะแนนสะสมเป็นห้องพักทุกชนิด รวมถึงการสำรองห้องพัก และความต้องการใช้บริการต่างๆ ทั้งนี้ ความต้องการดังกล่าวได้แก่ ความต้องการมาตรฐานสำหรับการสำรองห้องพัก ตัวอย่างเช่นแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ระยะเวลาขั้นต่ำที่ต้องการเข้าพัก และค่ายกเลิกการสำรองห้องพักหลังจากเวลาที่กำหนด
 3. นโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน สมาชิกมีหน้าที่ต้องอ่านนโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพักของโรงแรมนั้นๆ ก่อนจะขอแลกคะแนนสะสมเป็นห้องพัก หรือก่อนสำรองห้องพัก
 4. สมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่ไม่ได้ยกเลิกการสำรองคืนพักจากคะแนนสะสมของ ออนิกซ์ รีวอร์ด ก่อนเวลาที่กำหนด และไม่ได้แสดงตัวเข้าพัก จะต้องเสียค่าใช้จ่ายกรณีไม่แสดงตัวเข้าพักและภาษีสำหรับค่าห้องคืนแรกที่ได้จองไว้เป็นรายห้อง โดยจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตที่ได้ประกันการสำรองห้องพักไว้เมื่อทำการจอง ทั้งนี้ คะแนนที่นำมาแลกเป็นคืนพัก แต่ไม่ได้แสดงตัวเข้าพัก จะไม่มีการคืนเข้าบัญชีสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด
6.4 คืนพักจากคะแนนสะสม
 1. ต้องสำรองคืนพักจากการแลกคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถทำการแลกคะแนนเข้าพักได้
 2. คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการสำรองห้องพัก เราแนะนำให้คุณนำสำเนาอีเมลดังกล่าวไปด้วยเวลาเช็คอิน
 3. โรงแรมที่คุณจองคืนพักจากคะแนนสะสมไว้จะได้รับอีเมล และ/หรือใบแจ้งยืนยันการสำรองคืนพักดังกล่าวด้วยเช่นกัน

7. เรื่องอื่นๆ

7.1 ประกาศการเปลี่ยนแปลง
 1. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายละเอียดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกจะประกาศไว้ที่ เว็บไซต์ของสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด ซึ่งจะมีผลใช้บังคับทันที เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ไม่มีภาระผูกพันในการแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการเปลี่ยนแปลง นอกเหนือไปจากการประกาศไว้ในไซต์ดังกล่าว

7.2 การเปลี่ยนที่อยู่ สมาชิกมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ ออนิกซ์ รีวอร์ด ทราบเมื่อเปลี่ยนที่อยู่ เราไม่ขอรับผิดชอบหากเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ส่งผิดที่หรือสูญหาย หรือเกิดความเสียหายอื่นตามมาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนที่อยู่โดยไม่แจ้งให้เราทราบ

7.3 ภาษี
 1. สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกและรางวัล อาจต้องเสียภาษีเงินได้หรือภาษีอื่นๆ
 2. ผู้รับประโยชน์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีดังกล่าวทั้งหมด และต้องเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นแก่บุคคลที่สาม รวมถึงฝ่ายที่เป็นผู้ชำระค่าดำเนินการเกี่ยวกับคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่คุณได้รับ
 3. เราไม่ขอรับผิดต่อภาระทางภาษี อากร หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการให้สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก หรือรางวัล

7.4 ค่าบริการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายของ ออนิกซ์ รีวอร์ด ในการให้บริการสำรองด้านการเดินทางให้คุณ

7.5 การสื่อสาร
 1. ทุกๆ เดือน เราจะส่งรายละเอียดคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด คงเหลือให้คุณทางอีเมล
 2. เราอาจจะจัดส่งรายการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ และการสื่อสารอื่นๆ ให้คุณเป็นระยะ ซึ่งอาจจะเป็นรายการจากบุคคลที่สาม สิ่งที่เราจัดส่งให้คุณจะพิจารณาตามข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เราได้บันทึกไว้
 3. การสื่อสารต่างๆ จากรายการจะส่งให้คุณทางที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรืออีเมลแอดเดรสที่คุณให้ไว้ในใบสมัคร
 4. ถือว่าคุณได้รับการสื่อสารต่างๆ จากเราแล้ว หากเราได้จัดส่งให้คุณตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ คือ 1 วันทำการหลังจากส่งอีเมลให้คุณตามอีเมลแอดเดรสที่แจ้งไว้ และ 5 วันทำการหลังจากส่งเอกสารให้คุณทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ คุณมีหน้าที่ต้องแจ้งที่อยู่ปัจจุบันให้เราทราบ
 5. คุณสามารถตรวจสอบบัญชีคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด ประวัติการทำรายการ ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว และเปลี่ยนช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ต้องการได้ทุกเมื่อ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิก หรือคุณอาจติดต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้าก็ได้ และเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยหากคุณโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เราอาจขอให้คุณแจ้งวันเดือนปีเกิด และ/หรือข้อมูลอื่นเพื่อระบุตัวตนของคุณ เราอาจตรวจสอบการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

7.6 การฝ่าฝืนรายการ การฝ่าฝืนรายการ ฉ้อโกงหรือใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง อันเกี่ยวข้องกับการสะสมคะแนนหรือการใช้รางวัล จะถูกดำเนินการ และ/หรือดำเนินคดีตามกฎหมายตามที่เจ้าพนักงานของรัฐและ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จะเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการถูกตัดสิทธิจากการโอนคะแนน รางวัล หรือคืนพักจากการแลกคะแนนสะสม คะแนนสะสม หรือไมล์สะสมจากบัญชีของคุณ รวมถึงการยกเลิกบัญชีสมาชิก และการสมัครเข้าร่วมรายการในอนาคตด้วย

 1. ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ไม่ขอรับผิดต่อการกระทำหรือละเว้นการกระทำของบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เกี่ยวกับรายการ ยกเว้นการแจ้งคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด ในบัญชีสมาชิกผิดพลาด
 2. หากมีการแจ้งคะแนนผิดพลาด (ไม่ว่าการเรียกร้องของคุณเป็นไปตามกฎหมายหรือด้วยความเที่ยงธรรม) เราจะโอนหรือคืนคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด เข้าบัญชีสมาชิกของคุณ ทั้งนี้ จะต้องไม่มากกว่าคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่คุณพึงได้รับ และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นเหตุพิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง เหตุสุดวิสัย หรือเหตุโดยอ้อม รวมถึงการสูญเสียกำไรด้วย
 3. ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จะพยายามส่งเอกสารให้สมาชิกที่ยังคงสมาชิกภาพเพื่อแจ้งข้อมูลที่น่าสนใจ รวมถึงประกาศการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับรายการให้ได้รับทราบ อย่างไรก็ดี ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป หรือพันธมิตรที่ร่วมรายการไม่ขอรับผิดต่อความล้มเหลวในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น และไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดจากการคัดลอกข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนไม่ครบถ้วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อน ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องหรือที่สมาชิกใช้งาน ความผิดพลาดของมนุษย์ การหยุดชะงัก การถูกลบ การละเว้น ความบกพร่อง เครือข่ายโทรศัพท์หรือการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ล้มเหลว ปัญหาที่เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ การไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ ความผิดพลาดหรือความบกพร่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเทคนิคหรือไม่ก็ตาม การทำงานที่ผิดปกติ การสูญหาย ความล่าช้า ถูกขโมย อ่านไม่ออก ไม่ครบถ้วน การถูกบิดเบือน ส่งผิดที่ ใช้งานไม่ได้ หรือการส่งทางไปรษณีย์หรือทางอื่นใด หรือด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม

7.8 การถูกจำกัดตามกฎหมาย รายการนี้หรือการเข้าร่วมรายการนี้จะไม่มีผล และ/หรือการให้คะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด หรือไมล์/เครดิตคะแนน และ/หรือการให้รางวัลถือเป็นโมฆะ หากถูกห้ามหรือถูกจำกัดตามกฎหมาย

7.9 รายละเอียด ความผิดพลาดและการเรียกร้องที่มีผลย้อนหลัง
เราสามารถแก้ไขจำนวนคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่เราได้ให้คุณไว้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากเราปฏิเสธการให้คะแนนสะสม ออนิกซ์ รีวอร์ด หรือสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด โดยไม่ถูกต้อง เราจะจำกัดความรับผิดโดยการโอนคะแนน ออนิกซ์ รีวอร์ด ที่ถูกต้องคืนเข้าบัญชีของคุณเท่านั้น

7.10 รายละเอียดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ
หากคุณมีการจองหรือซื้อสินค้าหรือบริการอื่นด้านการเดินทาง คุณจะอยู่ภายใต้รายละเอียดและเงื่อนไขฉบับอื่นแยกต่างหาก กรุณาอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าวโดยละเอียด คุณยินยอมปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขของการซื้อที่กำหนดโดยผู้ให้บริการที่คุณเลือกที่จะใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการชำระเงินทั้งหมดเมื่อถึงกำหนดชำระ และการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของผู้ให้บริการเรื่องการมีอยู่ การใช้ค่าโดยสาร สินค้าหรือบริการ คุณเข้าใจดีว่าการฝ่าฝืนระเบียบและข้อบังคับของผู้ให้บริการนั้นๆ อาจส่งผลให้ถูกยกเลิกการสำรองห้องพัก ถูกปฏิเสธการเข้าถึงสินค้าหรือบริการด้านการเดินทาง ถูกริบเงินที่ชำระไว้เพื่อการสำรองสินค้าหรือบริการนั้นๆ และ/หรือถูกเราคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากผลของการฝ่าฝืนดังกล่าว

7.11 สำนักงานบริการสมาชิก ออนิกซ์ รีวอร์ด
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับรายการ ออนิกซ์ รีวอร์ด สามารถอีเมลไปที่ ศูนย์บริการลูกค้า

We use Cookies - by continuing to use this site or closing this message you’re agreeing to our Cookies policy
Continue